พรบ.ว่าด้วยการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 (ก.อ.ป.) ตัวอย่าง
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 51(ก.อ.ป.)ตัวอย่าง
แกัไขร่าง รธน พ.ศ.50(ก.อ.ป.)ตัวอย่าง
พระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ.ศ.2533 สรุปสาระสำคัญที่แก้ไข
ร่าง พรบ ประกันสังคม พ.ศ.2533 ชมรมเกษียณอาสา